ارتباط

: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰


ایمیل مرکز تئاتر مولوی:

info@molavitheater.ir

theatremolavi@gmail.com

اینستاگرام مرکز تئاتر مولوی: molavi.theatre