برنامه ها › خرکباب
: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
: ۱۸:۰۰
: مسعود جعفری
: مسعود جعفری
: سالن کوچک
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/


: مَهان عرافی و سپیده لاریجانی : آرمان خوزستانی : سید محمد مساوات : سید محمد مهدی موسوی : فرشاد نصیری : محمود فدوی : سارا ثقفی، سید محمد پورموسی


: خری که شدتِ گرسنگی و تشنگیِ او به یک اندازه باشد و در فاصلهٔ مساوی از او یک سطل آب و مقداری یونجه قرار بگیرد، چون فاصلهٔ هر دو از او مساوی است و گرسنگی و تشنگی او به یک اندازه است، نمی‌تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد و سراَنجام از شدت گرسنگی و تشنگی خواهد مُرد.