برنامه ها › و همیشه پائیز
: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
: ۱۸:۰۰
:
:
: سالن اصلی
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/

: حسین توازنی زاده
: ایلناز شعبانی، یکتا طبیبی

: محمد محقق منتظری
گروه طراحان
: مهیار جوادی ها، رضا هادی نژاد
: گلناز گلچین
: سینا همای
: سجاد هاشمی
: سیاوش بیگی
: زهرا میرآقایی
موسیقی
: محمد جواد توازنی زاده
: نوید شیخ
: امیرمحمد میراشرفی
گروه کارگردانی
: سجاد طاهری، علی احقاقی
: مسیح یوسف زاده
: یاسمین خسروشاهی
عکاس مرتضی رستمی
: مرضیه کریمی
بیست و پنج نوامبر ۲۰۱۹ خواب می بینم، دارم خواب می بینم که جلوی لپ تاپمم، خواب می بینم سر کلاس نشستم. همه حرف میزنن و من نمیفهمم. کلمات رو میشناسم اما وقتی کنار هم می شینن، نمیتونم یه جمله کامل از توش دربیارم. بیست و پنج نوامبره و من لپ تاپ جلوم بازه نگرانم، کلاس شروع میشه موضوع پایان نامم رو تو ذهنم مرور میکنم هویت شیئی در عکس. من باید موضوع پایان نامم رو بگم مکث میکنم کلمات رو تو ذهنم مرور میکنم میچسبونمشون بهم، نوبت من میشه ازم به فارسی میپرسن موضوع پایان نامت چیه؟ مکث میکنم همه ساکت میشن ولی من فارسی یاد